Svetvin.eu je prémiový internetový obchod, ktorý Vám prináša tie najkvalitnejšie vína z celého sveta.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu 7322228516/www.svetvin.eu od spoločnosti

FIR GROUP, s. r. o.
sídlo: Palárikova 29, 811 04 Bratislava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15326/B

IČO: 35725168
DIČ: 2020229233

IČ DPH: SK2020229233


zodpovedná osoba: Filip Rek
telefonický kontakt: +421 917 119538
e-mailový kontakt: info@svetvin.eu
(ďalej len „Predávajúci“)

1. Definície základných pojmov

1.1          Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy, ktorej sú súčasťou, sa pod pojmom:

  • „VOP“ rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky
  • „Predávajúci“ rozumie spoločnosť FIR GROUP, s.r.o, IČO: 35 725 168 , DIČ: 2020229233, IČ DPH: SK2020229233, so sídlom Palárikova 29, 811 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15326/B
  • „Zákazník“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila Zmluvu,
  • „Spotrebiteľ“ rozumie Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
  • „Podnikateľ“ rozumie Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom
  • „Zmluva“ rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim
  • Webstránka“ rozumie internetová stránka https://www.svetvin.eu, ktorej prevádzkovateľom je Predávajúci
  • Objednávka“ rozumie záväzný návrh Zákazníka Predávajúcemu na uzatvorenie Zmluvy odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, telefonicky alebo emailom zverejneného na Webstránke
  • Cena tovaru“ rozumie celková cena za dodanie tovaru podľa Zmluvy, ktorá okrem kúpnej ceny tovaru môže zahŕňať rôzne ďalšie zložky (napr. cenu doplnkových služieb objednaných Zákazníkom)

2. Rozsah uplatnenia VOP

2.1          Týmito VOP sa upravujú vzťahy zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorenej prostredníctvom Webstránky. Tieto VOP sa primerane použijú aj na vzťahy zo Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom iným spôsobom.

2.2          Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, s čím Zákazník uzatvorením Zmluvy výslovne súhlasí.

2.3          Vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom založené Zmluvou a týmito VOP ako jej súčasťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.4          Vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom založené Zmluvou a týmito VOP ako jej súčasťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.5          Tieto VOP sú zobrazené na Webstránke, čím je zabezpečená ich ľahká dostupnosť pre Zákazníka a je umožnená ich archivácia a reprodukcia. Zákazník je pri uskutočňovaní Objednávky osobitne upozornený na existenciu VOP a ich záväzný charakter ako súčasti Zmluvy.

2.6          Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP, ktorých nové znenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto aktualizovaného znenia na Webstránke. Súčasťou Zmluvy sú a aj po prípadnom neskoršom uverejnení aktualizovaných VOP zostávajú VOP v znení platnom a účinnom v čase predloženia návrhu na uzavretie Zmluvy Zákazníkom, s výnimkou kontaktných údajov Predávajúceho, ktoré sú vždy platné podľa najaktuálnejšieho znenia VOP.

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1          Zákazník predkladá Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy odoslaním Objednávky pod jedinečným automaticky prideleným číslom prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na Webstránke.

3.2          Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, resp. bol Predávajúcim oboznámený s hlavnými vlastnosťami tovaru, jeho (ich) celkovou cenou a cenou ostatných nákladov spojených s plnením Zmluvy zo strany Predávajúceho, ako aj s tým, že v prípade uzavretia Zmluvy bude povinný Predávajúcemu túto konkrétnu výšku ceny uhradiť, ďalej že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim, ako aj že sa oboznámil, resp. bol Predávajúcim oboznámený s dodacími podmienkami a lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar resp. poskytnúť službu. Odoslaním Objednávky Zákazník ďalej potvrdzuje, že pred jej odoslaním sa riadne oboznámil so znením týchto VOP, ich obsahu v plnej miere porozumel, súhlasí s nimi a má záujem o uzatvorenie Zmluvy, ktorej sú súčasťou. Odoslaním Objednávky Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ďalej potvrdzuje, že dovŕšil 18 rokov veku.

3.2          Zmluva je uzatvorená prijatím Objednávky Predávajúcim vo forme potvrdzujúceho e-mailu s uvedením čísla Objednávky zaslaného Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

3.3          Objednávkou je možné objednať iba tovar, ktorý sa v čase odosielania Objednávky nachádza v ponuke Predávajúceho uvedenej na Webstránke. Zoznam produktov na Webstránke je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená pri prijatí Objednávky.

3.4          Predávajúci nie je povinný prijať Objednávku. Objednávku Spotrebiteľa nie je Predávajúci povinný prijať pokiaľ Objednávka neobsahuje všetky údaje uvedené v objednávkovom formulári, ak sú tieto údaje celkom zrejme nesprávne, ak Spotrebiteľ neuhradil Cenu tovaru riadne a včas podľa bodu 5.5 týchto VOP alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru či iných technických dôvodov, alebo ak dotknutý Spotrebiteľ v minulosti opakovane neodôvodnene odmietol prevziať objednaný tovar alebo zmaril jeho doručenie, alebo nezaplatil riadne a včas za objednaný tovar.

3.5          Identifikátorom postavenia Zákazníka ako Podnikateľa alebo ako Spotrebiteľa, ktoré samotný Predávajúci spravidla pri uzatváraní Zmluvy nie je schopný sám od seba rozlíšiť, je údaj o IČO uvedený v objednávke. V prípade, ak Zákazník vyplní údaj o svojom IČO uvedením čísla, potvrdzuje, že pri uzatváraní Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, inak Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, koná ako Spotrebiteľ.

3.6          Zákazník môže aj bez udania dôvodu zrušiť svoju Objednávku až do jej potvrdenia Predávajúcim. Kupujúci spotrebiteľ má ďalej právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodov a akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru (pozri nižšie – bod 9.5).

3.7          Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho alebo Zákazníka, možno Zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá Zmluva (objednávka Zákazníka a potvrdzujúci e-mail Predávajúceho) je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) použitých pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Zákazník používa.

4. Dodacie podmienky

4.1          Predávajúci je povinný dodať tovar Zákazníkovi v termíne podľa Zmluvy, ktorým je termín (deň) uvedený v Objednávke, pokiaľ sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú písomne (e-mailom) inak. O približnom čase dodania tovaru bude Zákazník informovaný Predávajúcim telefonicky, prípadne formou SMS, vopred na telefónne číslo uvedené v Objednávke.

4.2          Prevzatie zakúpeného tovaru dodávaného na základe Zmluvy sa uskutoční formou osobného prevzatia Zákazníkom na adrese v Slovenskej republike uvedenej v Objednávke (ktorým môže byť aj adresa skladu Predávajúceho, ak má Zákazník záujem o osobný odber tovaru). Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere objektu (najďalej však vždy iba na prízemie objektu, aj keď sa prvé uzamykateľné dvere nachádzajú na poschodí), prípadne po vstupnú závoru areálu, na adrese, ktorá je miestom dodania. Predávajúci nie je povinný zabezpečiť doručenie a dodanie tovaru na adrese nachádzajúcej sa na mieste s neupraveným povrchom vozovky alebo na mieste, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom. Uvedenie takejto adresy do Objednávky sa považuje za zmarenie doručenia (resp. odmietnutie prevzatia tovaru) Zákazníkom.

4.3          Zákazník je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste v dohodnutý deň a v čase určenom Predávajúcim. Zákazník, prípadne osoba, ktorá pri preberaní tovaru koná v jeho mene (napr. splnomocnená osoba, štatutárny orgán, poverená osoba), je povinný pri preberaní tovaru predložiť osobe doručujúcej tovar v mene Predávajúceho svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas (a ak z nich nevyplýva adresa pobytu v Slovenskej republike, tak aj doklad o tejto adrese) a umožniť jej vypísať z neho údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, trvalom, prechodnom či inom druhu pobytu a číslo, dátum vydania a dobu (dátum) platnosti predloženého dokladu. Pokiaľ takýto doklad nebude predložený, má Predávajúci právo dodávaný tovar neodovzdať z dôvodu zmarenia doručenia (resp. odmietnutie prevzatia tovaru) Zákazníkom.

4.4          Zákazník je povinný na výzvu Predávajúceho pri dodaní tovaru spísať protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru, v ktorom sa uvedie Predávajúci, Zákazník, číslo Objednávky, preberaný tovar, miesto a dátum (čas) prevzatia, údaje o osobe preberajúcej tovar v mene Zákazníka (v rozsahu údajov podľa bodu 4.3 týchto VOP), o vzťahu tejto osoby k Zákazníkovi, identifikačný údaj osoby doručujúcej tovar v mene Predávajúceho a popis stavu preberaného tovaru s uvedením prípadných vád preberaného tovaru či iných námietok/poznámok Zákazníka alebo Predávajúceho. Zákazník, resp. osoba konajúca v jeho mene, je povinný podpísať preberací protokol, v prípade, ak tak odmietne urobiť, je Predávajúci oprávnený odmietnuť dodávaný tovar odovzdať z dôvodu zmarenia doručenia (resp. odmietnutia prevzatia tovaru) Zákazníkom. Protokol zostáva u Predávajúceho, na požiadanie Zákazníka sa pri preberaní tovaru vyhotoví odpis protokolu, ktorý podpíše tak Zákazník ako aj Predávajúci (resp. osoby konajúce v ich mene) a ktorý si ponechá Zákazník.

4.5          Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný skontrolovať si stav dodávaného tovaru a prípadné vady uviesť v protokole podľa bodu 4.4 týchto VOP.

4.6          Ak Zákazník zmarí dodanie tovaru na dohodnutom mieste, môže sa Predávajúci pokúsiť na náklady Zákazníka o opätovné doručenie tovaru alebo môže uložiť tovar po dobu minimálne 7 dní od zmarenia dodania. O tejto voľbe Predávajúci bezodkladne upovedomí Zákazníka e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. V prípade opätovného doručovania Predávajúci oznámi dátum a čas opätovného doučenia tovaru, v prípade uloženia tovaru miesto uloženia, dobu uloženia a čas, kedy si Zákazník môže tovar na mieste jeho uloženia vyzdvihnúť (pri vyzdvihnutí sa spíše protokol podľa bodu 4.4 týchto VOP).

4.7          V prípade, ak Zákazník objednaný tovar odmietne prevziať alebo inak zmarí doučenie tohto tovaru, Predávajúci, resp. prepravca tovaru túto skutočnosť poznačí v protokole podľa bodu 4.4 týchto VOP.

4.8          Prevzatím, neoprávneným odmietnutím alebo zmarením prevzatia tovaru dochádza k prechodu nebezpečenstva vzniku škody na tovare na Zákazníka.

4.9          Ak dohodnutý termín dodania tovaru bude z technických dôvodov nesplniteľný, Predávajúci o tom bezodkladne upovedomí Zákazníka e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. Ak následne do 24 hodín pred pôvodne dohodnutým termínom dodania tovaru nedôjde k dohode Predávajúceho a Zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, alebo ak Zákazník dovtedy neodstúpi od Zmluvy, má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy.

4.10       Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad.

 

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1          Cena tovaru je účtovaná v súlade s cenami pre jednotlivé druhy tovaru, cenou dopravy a cenami doplnkových služieb podľa platného cenníka uvedeného na Webstránke v mene Euro (€). Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka, ktorého nové znenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto aktualizovaného znenia na Webstránke. Cena tovaru je a aj po prípadnej neskoršej zmene cenníka zostáva určená v súlade s cenníkom platným a účinným v čase predloženia návrhu na uzavretie Zmluvy Zákazníkom. Pri uskutočňovaní Objednávky prostredníctvom elektronického formulára na Webstránke sú ceny jednotlivých druhov tovaru, ceny dopravy a ceny doplnkových služieb aktuálne v čase uskutočňovania Objednávky uvedené aj priamo v elektronickom formulári, prostredníctvom ktorého je Objednávka uskutočňovaná.

5.2          Ceny pre jednotlivé druhy tovaru uvedené na Webstránke sú stanovené v súlade so zák. č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena tovaru zahŕňa DPH.

5.3          Pokiaľ na Webstránke nie je uvedené inak, ceny pre jednotlivé druhy tovaru uvedené na Webstránke nezahŕňajú cenu dopravy ani doplnkových služieb.

5.4          Zákazník je povinný zaplatiť Cenu tovaru jednou z nasledujúcich možností:

a. platbou kartou cez platobnú bránu

b. platbou kartou alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke Predávajúceho,

c. platbou na dobierku

d. prevodom (príp. vkladom) na účet Predávajúceho (pri tejto forme platby je Zákazník povinný pri platbe riadne uviesť správny variabilný symbol, ktorý mu za týmto účelom Predávajúci oznámi)

5.5          Pri bezhotovostnom prevode sa za deň zaplatenia Ceny tovaru považuje deň, keď bola táto v celosti pripísaná na účet Predávajúceho.

5.6.        V prípade, že Cena tovaru bez nákladov na doručenie tovaru presiahne 1000 EUR (slovom tisíc EUR), je Predávajúci oprávnený požadovať od Zákazníka preddavok vo výške 30% z Ceny tovaru, ktorý je splatný najneskôr do troch dní odo dňa potvrdenia Objednávky.

6. Povinnosti Predávajúceho

6.1          Predávajúci je povinný plniť si riadne a včas povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP, najmä:

a. dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene podľa Zmluvy,

b. dodať tovar včas podľa Zmluvy,

c. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR

d. odovzdať Zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

e. vystaviť a najneskôr spolu s tovarom odovzdať Zákazníkovi faktúru ako daňový doklad.

7. Povinnosti Zákazníka

7.1          Zákazník je povinný plniť si riadne a včas povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP, najmä

a. prevziať objednaný tovar,

b. zaplatiť riadne a včas Cenu tovaru za objednaný tovar,

c. na žiadosť Predávajúceho potvrdiť v protokole podľa bodu 4.4 týchto VOP prevzatie tovaru svojím podpisom, resp. podpisom osoby preberajúcej tovar v mene Zákazníka,

d. skontrolovať bezvadnosť tovaru pri jeho prevzatí a uviesť zistené vady do protokolu podľa bodu 4.4 týchto VOP,

e. ak tovar nepreberá sám, zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba staršia ako 18 rokov, pričom Zákazník berie na vedomie, že osobe mladšej ako 18 rokov Predávajúci nemusí tovar vydať,

f. ak je fyzickou osobou mladšou ako 18 rokov, oznámiť písomne v Objednávke, že nedovŕšil 18 rokov veku, pričom Zákazník berie na vedomie, že toto oznámenie má za následok oprávnenie Predávajúceho odmietnuť Objednávku.

7.2          Pod pojmom tovar sa v tomto článku VOP myslí aj časť tovaru, ak sa tento skladá z viacerých samostatných položiek.

8. Záručné podmienky a reklamácie – uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

8.1          Reklamáciu môže Zákazník uplatniť do protokolu podľa bodu 4.4 týchto VOP, e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho info@svetvin.sk alebo písomne v listinnej podobe na adresu sídla Predávajúceho.

8.2          Lehota na uplatnenie vád sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako mohol reklamovanú vadu pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, resp. pokiaľ ide o Spotrebiteľa, po tom, ako reklamovanú vadu zistil.

8.3          Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu písomne v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (čitateľnom bežnými technickými prostriedkami) alebo prostredníctvom e-mailu. V uplatnení reklamácie je Zákazník povinný uviesť v čom spočíva reklamovaná vada, resp. ako sa prejavuje a preukázať, že vadný tovar bol zakúpený u Predávajúceho.

8.4          Za účelom posúdenia uplatnenej reklamácie je Zákazník povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože Predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

8.5          Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.6          V rámci reklamačného konania bude každá reklamácia vybavená v lehote najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie, o čom Predávajúci Spotrebiteľovi vydá v rovnakej lehote písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie (reklamovaného tovaru) Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia (obdržania) reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim (najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.7          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný Spotrebiteľom reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len niektorej položky z tovaru alebo súčasti tejto položky (veci), výmenu položky alebo jej súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.8          Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar (položku, súčasť) za bezvadný, v prípade ak je Zákazník Spotrebiteľom, môže tak Predávajúci urobiť iba ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.9          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.10       V prípade oprávnenej reklamácie má Zákazník právo na náhradu preukázane vynaložených nákladov nevyhnutných na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie uplatnenej Spotrebiteľom, Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane v súvislosti s vybavovaním reklamácie, ibaže sa zo strany Spotrebiteľa jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa (napr. išlo o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu).

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1          Zákazník a Predávajúci môžu odstúpiť od Zmluvy ak je to uvedené v Zmluve (vrátane týchto VOP) alebo ak to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis.

9.2          Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade nedostupnosti tovaru alebo, ak nie je Zákazníkom Spotrebiteľ, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru pred jeho dodaním. Pred odstúpením od Zmluvy z týchto dôvodov je Predávajúci vždy povinný kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

9.3          Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zákazník objednaný tovar odmietne prevziať alebo inak zmarí doučenie tohto tovaru a

– pokus o náhradné doručenie tovaru zostane neúspešný alebo

– uplynie doba uloženia podľa bodu 4.6 týchto VOP.

9.4          Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy ak Predávajúci nesplní objednávku a nedodá tovar v dohodnutej lehote a ani v dodatočnej primeranej lehote.

9.5          Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na základe Zmluvy (v prípade ak sa tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, resp. v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu).

9.6          Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (čitateľnom bežnými technickými prostriedkami) alebo prostredníctvom e-mailu. Za e-mail Predávajúceho sa považuje e-mail: info@svetvin.eu, za e-mail Zákazníka sa považuje e-mail uvedený v Objednávke. Pre účinné odstúpenie od Zmluvy je nevyhnutné použiť správne obe e-mailové adresy, tak e-mailovú adresu odosielateľa ako aj e-mailovú adresu prijímateľa. V prípade písomného odstúpenia od Zmluvy v listinnej podobe je potrebné doručiť odstúpenie od Zmluvy na adresu sídla Predávajúceho. Na odstúpenie od Zmluvy Zákazník môže, avšak nie je povinný, použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý si stiahne z Webstránky. V odstúpení od Zmluvy Zákazník uvedie číslo Objednávky, dátum uskutočnenia Objednávky a priloží doklad o úhrade Ceny tovaru. Zákazník berie na vedomie, že samotné vrátenie tovaru bez riadneho písomného odstúpenia nie je možné považovať za odstúpenie od Zmluvy.

9.7          Lehota na odstúpenie od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

9.8          Po odstúpení od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa Predávajúci vráti všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä Cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Spotrebiteľovi (Predávajúci nemusí vrátiť dodatočné náklady na doručenie, pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, ani náklady opätovného doručovania tovaru podľa bodu 4.6 týchto VOP). Predávajúci vráti prijaté platby Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy, resp. v prípade odstúpenia po doručení tovaru nie skôr, ako bude tovar vrátený späť Predávajúcemu alebo ako bude Predávajúcemu predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru späť (ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne Predávajúci sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby), a to rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri jeho platbe (ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).

9.9          Zákazník je povinný bezodkladne po odstúpení od Zmluvy (prípadne súčasne s ním) vrátiť Predávajúcemu tovar, ktorého sa odstúpenie od Zmluvy týka. Vracaný tovar musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený (s výnimkou vád, ktoré boli Zákazníkom riadne a dôvodne reklamované), pokiaľ možno v pôvodnom obale, schopný ďalšieho predaja (ak nejde o vadný tovar). Odporúčame Zákazníkom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. V prípade, že je tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako neporušenom stave (s výnimkou vád, ktoré boli Zákazníkom riadne a dôvodne reklamované), je Zákazník povinný nahradiť preukázateľné náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a skutočne vzniknutú škodu na tovare. Spotrebiteľ pritom zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nároky na úhradu v tomto bode uvedených nákladov a škody si môže Predávajúci započítať voči nároku Zákazníka na vrátenie Ceny tovaru.

9.10       Pokiaľ Predávajúci neoznámi Zákazníkovi, že si tovar, ohľadne ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy, vyzdvihne, alebo pokiaľ sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú inak, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu po odstúpení od Zmluvy Zákazník.

10. Ochrana osobných údajov

10.1       Predávajúci v súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy ako aj s uplatňovaním nárokov z nej, spracováva osobné údaje Zákazníkov, resp. fyzických osôb, ktoré v súvislosti so Zmluvou konajú na strane Zákazníka v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z.

10.2       Ak Zákazník fyzická osoba prejaví s takýmto konaním Predávajúceho súhlas, môže mu Predávajúci oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Ak Zákazník v súvislosti so spracovávaním jeho osobných údajov udelil Predávajúcemu súhlas, môže Zákazník svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomným odvolaním súhlasu zaslaným na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@svetvin.eu.

10.3       Podrobné informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov Predávajúcim sa nachádzajú v príslušnej sekcii na Webstránke tu: https://svetvin.eu/ochrana-sukromia/.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1       Ak Zákazník, a to osobitne Spotrebiteľ, nie je spokojný s vybavením jeho Objednávky alebo službami Predávajúceho, alebo s tým, ako bola vybavená jeho reklamácia či ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže svoje námietky a žiadosti uplatniť na e-mailovej adrese info@svetvin.sk.

11.2       Ak na žiadosť Spotrebiteľa podľa bodu 11.1 týchto VOP Predávajúci odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže Spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

11.3       Návrh podľa bodu 11.2 týchto VOP môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Oprávnená právnická osoba ako subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne vo výške 5,00 €. Sťažnosť môže Spotrebiteľ podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Obmedzenie zodpovednosti

12.1       Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, Predávajúceho zaväzuje zodpovednosť v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, nikdy však nezodpovedá za:

a. oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené vplyvom skutočností spadajúcich do oblasti vyššej moci,

b. akékoľvek škody na osobách a majetku, ktoré vzniknú používaním zakúpeného tovaru.

12.2       Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností podľa Zmluvy uzatvorenej s Podnikateľom len do výšky Ceny tovaru podľa takejto Zmluvy.

13. Zmluvné pokuty

13.1       Ak Zákazník objednaný tovar neoprávnene odmietne prevziať alebo inak zmarí doučenie tohto tovaru a

– pokus o náhradné doručenie tovaru zostane neúspešný, alebo

– uplynie doba uloženia podľa bodu 4.6 týchto VOP,

je Zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej (časti) Ceny tovaru za neprevzatý tovar.

13.2       Vznikom práva Predávajúceho na zmluvnú pokutu ani uhradením zmluvnej pokuty Zákazníkom nie je nijako dotknuté právo Predávajúceho domáhať sa plnej výšky náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti Zákazníka, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

14. Záverečné ustanovenia

14.1       Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.7.2021.

14.2       Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi dňom uzatvorením Zmluvy.

14.3       Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, Zmluvu je možné meniť iba na základe dohody Zákazníka a Predávajúceho.

Košík
Váš košík je prázdny!
Pokračovať v nákupe